#

MANAGEMENT COMMITTEE

#

Shri Rajendra Jain

Chairman

 

#

Shri Ashok Kumar Sharma

Vice Chairman

 

#

Shri S. Venugopal

Director

 

#

Shri M.P.S. Yadava

Assoc. Director

.

#

Shri V.S. Bang

Treasurer

 

#

Shri S.R. Kadam

Member & Coordinator

 

#

Shri K.G. Giriraj

Member

 

#

Shri Bapusaheb B. Inamdar

Member

 

#

Shri Yellppa M. Tirvir

Member

 

#

Shri Narayan M Patil

Member

 

#

Shri M.A. Shaikh

Member

 

#

Shri A.N. Madadolkar

Member

 

#

Dr. R.G. Hegde

Member

 

#

Dr. S.S. Kulkarni

Member

 

#

Shri K. Prabhakar

Member (Accountant)